playbutton_appstoreplaybutton_playstore

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
Citysteps: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Citysteps B.V., tevens handelend onder de naam Citysteps Nederland, statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende te (4817 MV) Breda aan de Goeseelsstraat 14, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75634953;
Citysteps App: de Citysteps applicatie met behulp waarvan een Klant (na registratie) gebruik kan maken van e-steps, welke applicatie te downloaden is voor Android telefoons op Google Play Store en voor Apple telefoons op Apple’s App Store;
Docking: systeem voor het stallen van e-steps, met toebehoren;
E-step: een elektrische step van Citysteps;
Gebruiker: de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die feitelijk gebruik maakt van (een) e- step(s);
Klant: de natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder dan wel de rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Citysteps omtrent het gebruik van (een) e-step(s);
Offerte: een schriftelijk en gespecificeerd aanbod van Citysteps aan een zakelijke wederpartij (niet-consument) tot het sluiten van een overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Citysteps en de Klant omtrent het ter beschikking stellen van (een) e-step(s) door Citysteps en het gebruik daarvan, dan wel iedere andere overeenkomst tussen Citysteps en de Klant;
Uitzonderlijke kosten: zijn hier te vinden (link naar uitzonderlijke kosten);

2. De hiervoor gedefinieerde termen hebben dezelfde betekenis in vrouwelijke, mannelijke of onzijdige vorm en wanneer deze in enkel- of meervoud worden gebruikt.

Artikel 2. Toepassingsgebied

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten verricht door Citysteps alsmede op ieder gebruik van de website citysteps.app (zowel via computer als via mobiele apparatuur of enige andere softwareapplicatie zoals de Citysteps App).
2. Afspraken die afwijkingen en/of aanvullingen bevatten op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen dan geldig, als deze door Citysteps nadrukkelijk en schriftelijk (onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan: per e-mail) zijn geaccepteerd.
3. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de tussen Citysteps en de Klant gesloten Overeenkomst, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 3. Informatie

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten verricht door Citysteps alsmede op ieder gebruik van de website citysteps.app (zowel via computer als via mobiele apparatuur of enige andere softwareapplicatie zoals de Citysteps App).
2. Afspraken die afwijkingen en/of aanvullingen bevatten op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen dan geldig, als deze door Citysteps nadrukkelijk en schriftelijk (onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan: per e-mail) zijn geaccepteerd.
3. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de tussen Citysteps en de Klant gesloten Overeenkomst, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 4. Totstandkoming van een overeenkomst

1. Een Overeenkomst kan tot stand komen door middel van aanmelding/registratie door Klant in de Citysteps App, dan wel door middel van aanvaarding van de Klant van een door Citysteps uitgebrachte Offerte.
2. Bij aanmelding/registratie in de Citysteps App dient de Klant akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Indien de Klant niet akkoord gaat met een of meerdere onderdelen van deze Algemene Voorwaarden, kan de Klant geen gebruik maken van de Citysteps App.
3. Door Citysteps uitgebrachte Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de Offerte is vermeld. Na (schriftelijke) aanvaarding van een Offerte door de Klant, komt in beginsel een bindende Overeenkomst tot stand. Citysteps behoudt zich echter het recht voor om binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de Klant, de Offerte te herroepen of daarvan af te wijken. Een dergelijk afwijkend aanbod dient in dat geval te worden opgevat als een hernieuwde Offerte, waarop de regels als verwoord in deze Algemene Voorwaarden wederom van toepassing zijn.

Artikel 5. Citysteps App

1. De Citysteps App is uitsluitend bedoeld voor gebruik door natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, die handelingsbekwaam zijn volgens de wet.
2. Om gebruik te kunnen maken van een e-step via de Citysteps App dient een Klant zich in de Citysteps App te registreren en een persoonlijke account aan te maken.
3. Klant zal aan Citysteps alle gegevens verstrekken die Citysteps nodig heeft om een account aan te maken. Dit betreft in ieder geval de naam van de Klant, diens woonadres, e-mailadres en mobiele telefoonnummer. De Klant is verantwoordelijk voor en staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens en zal Citysteps per omgaande op de hoogte stellen van een wijziging in diens gegevens.
4. Een account is strikt persoonlijk. Het is de Klant niet toegestaan zijn account dan wel zijn inloggegevens te delen met anderen.
5. Na registratie in de Citysteps App kan de Klant gebruik maken van de e-steps. De Klant kan een e-step in gebruik nemen bij een Docking door de e-step via het persoonlijke account bij het Docking te ontgrendelen.
6. Tijdens het gebruik van een e-step kan de Klant via de Citysteps App de e-step vergrendelen en ontgrendelen.
7. Het gebruik stopt nadat de Klant de e-step heeft teruggeplaatst in een Docking en een melding van beëindiging van het gebruik is gedaan via de Citysteps App.
8. Via de Citysteps App is voor de Klant inzichtelijk waar zich Dockings bevinden en hoe veel e- steps, dan wel lege plekken waar de klant een e-step kan stallen, bij een Docking op enig moment beschikbaar zijn. Citysteps geeft geen garantie dat op ieder gewenst moment bij iedere gewenste Docking een Citystep respectievelijk stallingsplek beschikbaar is.
9. Het gebruik van de e-steps via de Citysteps App is beperkt tot een maximum van 24 uur per keer. Na het verstrijken van de hiervoor genoemde duur dient de e-step in een Docking te zijn teruggeplaatst. Na terugplaatsing heeft de Klant de mogelijkheid via de Citysteps App een andere e-step in gebruik nemen.

Artikel 6. Offertes

1. Alle overeenkomsten tussen Citysteps en een Klant anders dan het gebruik van een e-step via de Citysteps App zoals omschreven in artikel 5 hiervoor, komen uitsluitend tot stand na een door Citysteps uitgebrachte Offerte, op de wijze zoals omschreven in artikel 2.3 van deze Algemene Voorwaarden.
2. De Offerte betreft een aanbod door Citysteps voor het leveren van de door de Klant gevraagde diensten. De Offerte bevat een omschrijving van de door Citysteps te leveren diensten en een specificatie van de daarvoor door Citysteps in rekening te brengen (vaste en/of periodieke) kosten.
3. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de Offerte anders is vermeld.
4. Aanvaarding door de Klant van een gedeelte van de Offerte en/of een verzoek van de Klant tot
wijziging, aanpassing en/of aanvulling van de Offerte, geldt als een afwijzing van de door Citysteps uitgebrachte Offerte en een nieuw aanbod van de Klant tot het aangaan van een Overeenkomst. Citysteps zal alsdan aan de Klant een nieuwe Offerte uitbrengen, op welke offerte de regels als verwoord in deze Algemene Voorwaarden wederom van toepassing zijn. Citysteps kan een dergelijk aanbod van de Klant ook aanvaarden door een uitdrukkelijke schriftelijke mededeling.

Artikel 7. Verplichtingen Klant en Gebruiker

1. Het is de Klant niet toegestaan een e-step aan derden op enigerlei wijze in gebruik te geven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het de Klant is toegestaan om e-steps aan derden in gebruik te geven, is Citysteps gerechtigd om aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.
2. De Klant staat te allen tijde ervoor in dat derde(n) aan wie e-steps met toestemming van Citysteps in gebruik worden gegeven, op de hoogte zijn van en handelen in overeenstemming met de tussen Citysteps en de Klant gesloten Overeenkomst en deze algemene Voorwaarden. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar de Gebruiker, gelden deze verplichtingen eveneens voor de Klant voor zover de Klant en de Gebruiker niet dezelfde partij/persoon zijn.
3. Een Gebruiker dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Door een e-step in gebruik te nemen verklaart de Gebruiker ten minste 18 jaar oud te zijn.
4. De Gebruiker is verplicht een e-step voor gebruik te onderwerpen aan een eenvoudige visuele controle teneinde de e-step te controleren op direct waarneembare gebreken. Als bij deze controle gebreken worden geconstateerd, dienen deze onmiddellijk aan Citysteps te worden gemeld. Indien een e-step dusdanige (direct waarneembare) gebreken bevat dat een redelijk handelend Gebruiker die e-step niet in gebruik zou nemen, dient de Gebruiker af te zien van het gebruik van de e-step en deze e-step terug te zetten of te laten staan in het Docking waar hij deze heeft opgehaald.
5. In geval van dusdanige gebreken aan een e-step dat de Gebruiker van het gebruik van de betreffende e-step dient af te zien, heeft de Gebruiker eventueel de mogelijkheid om via de Citysteps App van een andere e-step gebruik te maken. Indien geen andere e-step beschikbaar mocht zijn, zullen aan Gebruiker geen kosten in rekening worden gebracht.
6. Als er tijdens het gebruik van de e-step gebreken aan de e-step ontstaan, dan wel de Gebruiker tijdens het gebruik gebreken constateert die niet direct waarneembaar waren, dient Gebruiker dit onmiddellijk te melden bij Citysteps. Indien dergelijke gebreken dusdanig zijn dat dat een redelijk handelend Gebruiker die e-step niet in gebruik zou nemen, dient de Gebruiker tevens af te zien van het (verdere) gebruik van de e-step. In een dergelijk geval zal de Gebruiker, indien mogelijk, de e-step zo snel als mogelijk retourneren naar een Docking. Indien dat niet mogelijk is dient de Gebruiker contact op te nemen met Citysteps om een afspraak te maken over het retourneren van de e-step.
7. De Gebruiker gebruikt de e-step zoals te verwachten is van een goed huurder en alleen in overeenstemming met de aard en de bestemming ervan. Het is Gebruiker niet toegestaan de e- steps te gebruiken op een terrein waarvoor de e-step niet geschikt is. De Gebruiker neemt bij het gebruik de geldende wettelijke (verkeers)regels en andere fatsoensnormen in acht.
8. De e-step is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de Gebruiker. Het is Gebruiker niet toegestaan de e-step aan anderen in gebruik te geven dan wel anderen te vervoeren op de e- step.
9. De e-step dient na gebruik op correcte wijze in een Docking te worden teruggeplaatst. Dat hoeft niet dezelfde Docking te zijn waar de e-step in gebruik is genomen.
10. De Gebruiker dient de e-step in te leveren in dezelfde staat als hij de e-step heeft ontvangen. Het is de Gebruiker niet toegestaan om wijzigingen in, op of aan de e-step aan te brengen.
11. Een e-step mag alleen worden gebruikt binnen een straal van 25 kilometer van het Docking waar deze in gebruik is genomen. Gebruik buiten Nederland is niet toegestaan.
12. (Verkeers)boetes en/of andere heffingen en/of inbeslagnames veroorzaakt door het gebruik van de e-step door Gebruiker, zullen door Citysteps rechtstreeks aan de bevoegde autoriteit of desbetreffende partij worden voldaan. Citysteps mag deze kosten aan de Gebruiker doorbelasten, te vermeerderen met een redelijke vergoeding aan administratiekosten voor de afwikkeling door Citysteps. Citysteps zal de Gebruiker in voorkomend geval op de hoogte stellen van dergelijke kosten of vergoedingen.
13. Als Gebruiker niet voldoet aan zijn verplichtingen conform een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voor, tijdens of na het gebruik, heeft Citysteps het recht om huidig en/of toekomstig gebruik door de Gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 8. Verzekering

1. Alle e-steps zijn WA-verzekerd zonder een dekking voor de opzittende. De meest actuele polisvoorwaarden zijn te raadplegen via de website van Citysteps. De maximale dekking per gebeurtenis is per 29 november 2019 als volgt: € 1.250.000,00 per aanspraak en € 2.500.000,00 per jaar. Binnen de dekking van deze verzekering is schade verzekerd die met de e-step aan derden wordt veroorzaakt, met uitzondering van een eigen risico van € 250,00 (het “Eigen Risico”). De Klant is zelf aansprakelijk voor voornoemd eigen risico, aansprakelijkheid buiten de verzekeringsdekking en/of schade aan de e-step zelf. Een Klant of Gebruiker kan uitsluitend aanspraak maken op eventuele dekking onder de door Citysteps afgesloten WA-verzekering
indien de Klant rechtsgeldig van een e-step gebruik maakt, dat wil zeggen ofwel op zijn eigen account via de Citysteps App een e-step heeft gehuurd ofwel op andere wijze rechtsgeldig de e- step ter beschikking heeft gekregen.
2. Indien een schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de klant dan zal de door Citysteps afgesloten WA- verzekering geen dekking bieden. In dat geval is de klant jegens Citysteps aansprakelijk zijn en geldt ook het maximale Eigen Risico niet.

Artikel 9. Onderhoud, schade, defecten en reparaties

1. Citysteps draagt zorg voor het regulier onderhoud van de e-steps.
2. Citysteps heeft te allen tijde het recht de e-steps te controleren op de staat waarin deze verkeren. De Gebruiker is verplicht zijn medewerking te verlenen aan het uitvoeren van dergelijke controles door Citysteps.
3. Tijdens het gebruik ontstane schade en defecten dienen door de Gebruiker per omgaande, doch uiterlijk binnen 24 uur nadat de schade of het defect zich heeft voorgedaan, aan Citysteps te worden gemeld. Citysteps zal de oorzaak van de schade of het defect beoordelen en zo nodig zorgdragen voor reparatie of vervanging, zulks ter uitsluitende beoordeling van Citysteps.
4. Het is de Gebruiker niet toegestaan om schade en defecten door derden (anderen dan Citysteps) te laten repareren, behalve als Citysteps daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.
5. Citysteps inspecteert tevens de e-steps bij inlevering op eventuele schade. Indien de e-step schade blijkt te hebben dan wordt deze schade vermoed te zijn veroorzaakt door de Gebruiker en kan Citysteps de kosten voor reparatie of vervanging verhalen op de Gebruiker, tenzij de Gebruiker aantoont dat de schade al bestond bij aanvang van het gebruik of de schade anderszins voor rekening van Citysteps behoort te komen.
6. Citysteps behoudt zich het recht voor de kosten voor reparaties als gevolg van schade of defecten te verhalen op de Klant respectievelijk de Gebruiker, als de schade of het defect het gevolg is van gedragingen van de Gebruiker. Schade en defecten worden in ieder geval geacht het gevolg te zijn van gedragingen van de Gebruiker als sprake is van opzet of bewust roekeloos handelen van de Gebruiker, gebruik in strijd met de wet, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, en/of gebruik in strijd met het normaal gebruik van een e-step, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) gebruik onder invloed van verdovende middelen zoals alcohol en/of drugs, gevallen van verkeersovertredingen, nalatigheid of gebrek aan normale zorg.
7. Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij dan is de Klant respectievelijk Gebruiker verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een ingevuld en (bij voorkeur door beide partijen voor akkoord) ondertekend Europees Schadeformulier in te leveren bij Citysteps. Wanneer er geen contactgegevens van de derde partij worden overlegd zal de schade in rekening worden gebracht bij de Klant en/of de Gebruiker. De Klant en de Gebruiker zijn voorts verplicht alle redelijke instructies van Citysteps ter zake op te volgen, waaronder (maar niet beperkt tot) het verlenen van medewerking aan het doen van aangifte (door Citysteps) en het verstrekken van inlichtingen aan Citysteps en/of haar verzekeraar.

Artikel 10. Vermissing, verlies en diefstal

1. Vermissing, verlies of diefstal van (onderdelen van) een e-step dienen door de Gebruiker per omgaande doch uiterlijk binnen 24 uur te worden gemeld bij Citysteps.
2. Bij vermissing, verlies en diefstal zijn de Klant en de Gebruiker verplicht alle redelijke instructies van Citysteps ter zake op te volgen, waaronder (maar niet beperkt tot) het verlenen van medewerking aan het doen van aangifte (door Citysteps) en het verstrekken van inlichtingen aan Citysteps en/of haar verzekeraar. 
3. In geval van vermissing, diefstal of verlies van (onderdelen van) een e-step zijn de Klant en de Gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor de door Citysteps als gevolg daarvan geleden schade, tenzij de Klant respectievelijk de Gebruiker bewijst dat de vermissing, diefstal of het verlies niet aan haar te wijten is.

Artikel 11. Eigendom

1. De e-steps zijn en blijven te allen tijde eigendom van Citysteps. Bij het eindigen van een Overeenkomst zal de Klant de e-step(s) aan Citysteps retourneren/overhandigen. Het is de Klant niet toegestaan deze verplichting tot afgifte op te schorten.
2. De Dockings zijn en blijven eveneens te allen tijde eigendom van Citysteps. Indien het ter waarborging van deze eigendomsrechten van Citysteps nodig of wenselijk is dat (een) zakelijk(e) recht(en) - zoals, maar niet beperkt tot, een opstalrecht en/of een erfdienstbaarheid - wordt gevestigd dient de Klant op eerste verzoek van Citysteps daaraan medewerking te verlenen. Over de kosten van vestiging van dergelijke rechten zullen tussen Citysteps en de Klant in voorkomend geval nadere afspraken worden gemaakt. Indien de hiervoor bedoelde medewerking niet (omgaand) wordt verleend dan wel de eigendomsrechten van Citysteps anderszins niet gewaarborgd zijn, kan Citysteps niet worden verplicht om (een) Docking(s) te installeren.

Artikel 12. Prijzen

1. Alle door Citysteps vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2. Citysteps is gerechtigd de prijzen per 1 januari van ieder jaar aan te passen. Indien Citysteps daartoe overgaat zal zij de Klant daarvan ten minste vier weken voordat de aanpassing ingaat op de hoogte stellen.
3. Citysteps is daarnaast gerechtigd de prijzen aan te passen als er sprake is van omstandigheden die een aanzienlijke kostenverhoging tot gevolg hebben, waarmee Citysteps bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefde houden en die redelijkerwijs niet aan Citysteps kunnen worden toegerekend.
4. Indien de Klant een consument is en de verhoging als bedoeld in lid 2 en 3 plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van een Overeenkomst, is de consument bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Betalingen

1. De Klant die via de Citysteps App gebruik maakt van e-steps, kan via de Citysteps App een gebruikstegoed aankopen waarmee de e-steps kunnen worden gehuurd. De Klant is zelf verantwoordelijk voor voldoende gebruikstegoed. Indien een Klant geen gebruikstegoed (meer) heeft is het niet (langer) mogelijk van een e-step gebruik te maken.
2. De door de Klant te betalen prijs in geval van gebruik via de Citysteps App bestaat uit een vaste vergoeding voor het ontgrendelen van de e-step in een Docking, en vervolgens uit een vergoeding per minuut voor de duur van het gebruik. Indien de Klant de e-step tijdelijk niet gebruikt kan de e-step via de Citysteps App op slot worden gezet. Zo lang de e-step op slot staat wordt een (gereduceerd) pauzetarief in rekening gebracht, tot een maximum van 4 uur. Na deze 4 uur geldt weer het gebruikelijke tarief. De exacte vergoedingen zijn terug te vinden op de website van Citysteps en in de Citysteps App. Via het persoonlijk account van de Klant in de Citysteps App is tevens een overzicht terug te vinden van het Gebruik en de verschuldigde tarieven door de Klant.
3. In alle gevallen waarin een Klant geen gebruik maakt van de Citysteps App maar een andere Overeenkomst met Citysteps heeft gesloten vindt facturering plaats aan de hand van door Citysteps aan de Klant toe te zenden facturen.
4. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden op een door Citysteps aan te wijzen bankrekening. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de betreffende rekening.
5. Bij niet-tijdige betaling (daaronder begrepen betaling van enige termijn) is de Klant van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag, volgende op het verstrijken van de betalingstermijn, is de Klant, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist een rentevergoeding van 1,5% per maand, gedeelte van de maand daaronder begrepen, over het openstaande bedrag verschuldigd.
6. Indien de Klant in verzuim is, komen na schriftelijke ingebrekestelling door de Klant voorts te zijnen laste alle schaden en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering vallende. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij vastgesteld op 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 500,00. Indien de Klant een consument is worden de buitengerechtelijke kosten bepaald aan de hand van artikel 6:96 lid 2 sub c BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.
7. Citysteps is te allen tijde gerechtigd van de Klant betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien de Klant niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van Citysteps voldoet en/of de factuur niet tijdig heeft betaald, is Citysteps gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten c.q. te beëindigen.

Artikel 14. Overmacht

1. Citysteps is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van buiten komende oorzaak, alsmede elke omstandigheid, waarmee Citysteps bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend redelijkerwijs niet van Citysteps kan worden verlangd, welke in redelijkheid niet voor rekening en risico van Citysteps behoort te komen. Onder meer (maar niet beperkt tot) gelden als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, oproer,
molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en/of uitvoerbelemmeringen, pandemieën, gebreken in de aan Citysteps geleverde materialen en/of van overheidswege getroffen maatregelen, een en ander zowel in de bedrijfsvoering van Citysteps als in de bedrijfsvoering van derden waarvan Citysteps voor haar eigen bedrijfsvoering afhankelijk is, vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers van Citysteps, vervoersmoeilijkheden, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Citysteps, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen.
2. In geval van overmacht is Citysteps gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering mogelijk blijft, zulks ter keuze van Citysteps en zonder dat Citysteps tot enige boete of schadevergoeding aan de Klant gehouden zal zijn.

Artikel 15. Aansprakelijkheid Citysteps

1. Het gebruik van de e-steps is volledig op eigen risico.
2. De aansprakelijk van Citysteps is, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid,
beperkt tot directe schade. Citysteps is in geen geval gehouden tot vergoeding van indirecte schade en/of gevolgschade.
3. Citysteps is voorts in geen geval gehouden tot vergoeding van schade die de Klant kan verhalen
op zijn/haar schadeverzekeraar of waarvoor de Klant anderszins een vergoeding of uitkering
heeft gekregen.
4. Citysteps is niet aansprakelijk voor schade indien er sprake is van eigen schuld, verwijtbaar
handelen, roekeloosheid, opzettelijk handelen of andere gedragingen of nalatig handelen aan de zijde van de Klant, waaronder in ieder geval wordt begrepen handelen van de Klant in strijd met de wet, Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder artikel 9 lid 6.
5. De Klant is verplicht om de lokale wet- en regelgeving te controleren met betrekking tot hoe en waar dit product gebruikt mag worden. Citysteps is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige schade indien de producten in strijd met de geldende wet- en regelgeving worden gebruikt.
6. Indien Citysteps met inachtneming van het vorenstaande gehouden is tot betaling van een schadevergoeding, zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan het schadebedrag dat de verzekeraar van Citysteps daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het eigen risico.
7. In het geval – om welke reden dan ook – de verzekering van Citysteps niet mocht uitkeren, zal de aansprakelijkheid van Citysteps beperkt zijn tot ten hoogste het door Citysteps aan de betreffende Klant gefactureerde bedrag gedurende de zes maanden voorafgaande aan de maand waarin het geschil is ontstaan.
8. Indien de Klant of de Gebruiker een consument betreft, geldt de vorenstaande beperking van aansprakelijkheid voor zover zulks wettelijk is toegestaan. Citysteps zal in geen geval gehouden zijn meer en/of andere schade te vergoeden dan de schade die zij op grond van de wet verplicht is te vergoeden.

Artikel 16. Opzegging

1. De Klant die via de Citysteps App gebruik maakt van e-steps, kan de Overeenkomst op ieder gewenst moment beëindigen door het gebruik van de Citysteps App te staken en zijn registratie te verwijderen. Een eventueel op het moment van beëindiging nog resterend gebruikstegoed zal door Citysteps worden terugbetaald aan de Klant, na een door de Klant gedane aanvraag daartoe via support@citysteps.nl.
2. Een Overeenkomst die tot stand komt na een Offerte heeft, in afwijking van het vorenstaande, de looptijd zoals in die Overeenkomst is gedefinieerd. Indien deze Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, kan deze nadat ten minste één jaar is verstreken tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden. Indien deze Overeenkomst is aangegaan of verlengd voor onbepaalde tijd, kan deze door ieder van partijen steeds worden
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden. 3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 17. Ontbinding

1. Als een van de partijen een verplichting uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet (tijdig) nakomt, is de andere partijgerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, nadat zij de wederpartij schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij aan de wederpartij een redelijke termijn van ten minste 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
2. Citysteps heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Klant, indien:
 In geval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de Klant, dan wel een aanvraag daartoe;
 de Klant onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
 indien op enig vermogensbestanddeel van de Klant door derden executoriaal beslag wordt gelegd;
 indien op enig vermogensbestanddeel van de Klant door derden conservatoir beslag wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na de dag van beslaglegging is opgeheven of vernietigd;
 de Klant anderszins het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
 bij overtreding van enige bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, dan wel indien Citysteps goede gronden heeft te vrezen dat de Klant in de nakoming van diens verplichtingen uit de Overeenkomst zal tekortschieten of Citysteps in haar verhaalsmogelijkheden zal worden benadeeld;
 de Klant opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Citysteps.
3. In geval van tussentijdse ontbinding van een Overeenkomst door een buitengerechtelijke
verklaring van Citysteps als in lid 1 of lid 2 van dit artikel bedoeld, heeft Citysteps in ieder geval, onverminderd de aanspraken van Citysteps op dan al verschenen maar onbetaald gebleven betalingsverplichtingen van de Klant, aanspraak op een schadevergoeding ter grootte van het bedrag van alle resterende betalingstermijnen (van de huurprijs en alle verdere periodieke betalingsverplichtingen) die bij normale uitvoering van de tussen partijen gesloten Overeenkomst zouden zijn verschenen.

Artikel 18. Overige bepalingen

1. De eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van (een deel van) de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het nietige of vernietigde deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
2. Citysteps is te allen tijden gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Citysteps zal de Klant tijdig op de hoogte brengen van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De Klant die een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf is, heeft de bevoegdheid om bij een wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden de Overeenkomst te ontbinden indien de Klant niet akkoord gaat met deze voorwaarden. De Klant dient alsdan binnen twee weken nadat hij door Citysteps op de hoogte is gesteld van de voorgenomen wijziging of aanvulling aan Citysteps te berichten dat hij overgaat tot ontbinding.

Artikel 19. Privacy

1. Citysteps respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt, anders dan strikt noodzakelijk voor het verwerken van bestellingen, betalingen en verzendingen.
2. Aan de hand van deze verwerking kan Citysteps de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen nakomen, optimale service bieden, de Klant voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de Klant aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 20. Geschillen

1. Op alle overeenkomsten die Citysteps sluit is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen, die tussen Citysteps en de Klant ontstaan, worden in eerste aanleg beslecht door
de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Nederland, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen zou verzetten.

© 2020 - Citysteps B.V.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram